Freestyle Libre 2 Sensor Fixierband - Dia-Style Barbie– Kaio-Dia